Diensten

Welke producten en diensten kan het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling leveren?
Het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling steunt op de meest recente inzichten en wetenschappelijke kennis over de vele aspecten van meertaligheid. Daarmee is het Expertisebureau toegerust om de ontwikkeling en de uitvoering van taalbeleid in gemeenten en scholen – voor regulier én speciaal onderwijs – te helpen onderbouwen en om professionals in hun contacten met hun eigen klanten te ondersteunen.

Het Expertisebureau …

  • ontwikkelt en verzorgt colleges, studiedagen en workshops, ook op locatie, over taalverwerving, normale taalontwikkeling en taalstoornissen bij een- en meertalige kinderen voor o.a. leerkrachten lager en middelbaar onderwijs, leidsters/ers van peuterspeelzalen, VVE-consulenten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, audiologen, jeugdartsen e.d., dus eigenlijk iedereen die beroepsmatig met deze materie in aanraking komt en meer daarover wil of moet weten;
  • adviseert ouders en verzorgers over meertalige opvoeding;
  • verricht meertalige analyses van spontane taal ten behoeve van vroege diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen;
  • stelt, op basis van de diagnostiek, individuele plannen op voor begeleiding en therapie
    ontwikkelt activiteiten voor taalwaardering en meertalige taalstimulering;
  • ontwerpt, begeleidt en verricht onderzoek op het gebied van meertalige taalverwerving.

Het Expertisebureau verzamelt en verspreidt know-how in de domeinen van taalontwikkeling, sociolinguïstiek en klinische linguïstiek. Hiermee draagt het bij aan het voorbereiden van de meertalige jongeren, ook die met een taal­ontwikkelings­stoornis (TOS), op hun toekomst: een succesvolle schoolloopbaan en een actieve maatschappelijke en economische participatie.

Geïnteresseerd?
Neem contact op via het contactformulier en/of klik hier voor een folder van Clínica Babilónica. Download

Het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling, Clínica Babilónica, is gevestigd in Wageningen en is onder nummer 6375 4770 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

↓