Professionele tolk

Beroepstolk die vakkundig is, veelal na het volgen van een geëigende opleiding.

Zie verder Wet beëdigde tolken en vertalers.  Op 1 januari 2009 trad de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking. De belangrijke kenmerken van de wet zijn wel dat er strenge eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de integriteit van beëdigd tolken en beëdigd vertalers. Alleen vertalers en tolken die aan deze strenge eisen en een aantal andere voorwaarden die betrekking hebben op integriteit en vertrouwelijkheid voldoen kunnen volgens de wet ingeschreven worden in het Register beëdigde tolken en vertalers.
Volgens het Besluit inschrijving Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) moeten geregistreerde vertalers en tolken beschikken over een diploma van een relevante tolk-of vertaalopleiding, minimaal op bachelor-niveau. Zij moeten integer zijn en op hoog niveau taalvaardig in zowel de bron- als de doeltaal. De beëdigde tolken en vertalers die geregistreerd zijn in het kwaliteitsregister moeten bovendien hun vakkennis aantoonbaar up-to-date houden door actieve deelname aan scholingsactiviteiten.

Zie ook: De Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken